OSAYLEISKAAVA

07.06.2021

Kunta on hyväksynyt ja julkaisut kaavoituskatsauksen vuodelle 2021. Tähän on poimittu kylää suoraan koskevia kirjoituksia. Jos haluat lukea kaavoituskatsauksen kokonaisuudessaan niin löydät sen kunnan sivuilta


  G27 Gumbostrand-Västerskog-Hitån osayleiskaava:

  Kyläalueiden osayleiskaavoituksella pyritään kehittämään kyläalueita ja ohjaamaan alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa kylärakennetta.

  Gumbostrand-Västerskogin alueen osayleiskaavatyö käynnistettiin 21.6.2018. Alun perin kaavan mitoituksessa oli tarkoitus tutkia mahdollisuutta hyödyntää Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyössä kehitettävää mitoitusmenetelmää. Vuoden 2019 aikana käytyjen viranomaisneuvotteluiden ja tehtyjen lähtötietoselvitysten pohjalta, on kaavatyön tavoitteisiin ja sisältöön tullut kuitenkin olennaisia muutostarpeita. Gumbostrand-Västerskogin alueen katsotaan poikkeavan etenkin olevan rakenteen tiiviyden osalta monista muista sipoolaisista kyläalueista. Siten alueen merkittävä täydentäminen haja-asutuksen keinoin, esimerkiksi hyödyntämällä Pohjois-Paippisten osayleiskaavatyön yhteydessä kehitettyä edul- lisuusvyöhykepohjaista mitoitusmenetelmää, ei ole osoittautunut ELY:n näkökulmasta mahdolliseksi eikä alueen tarpeisiin nähden riittäväksi suunnittelun ta- soksi. Näin ollen kunnanhallituksen 6.2.2018 § 37 tavoitteita koskevan päätöksen mukaisia suunnitteluperiaatteita ja -tavoitteita on tarpeen päivittää. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä asukkaiden kanssa jatketaan.

  • Tavoitteena on laatia seuraavaksi kaavatyötä koskevat päivitetyt suunnitteluperiaatteet ja -tavoitteet ja viedä ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville vuorovaikutuksen käymiseksi.
  • Kaavatyön edetessä on katsottu tarpeelliseksi muuttaa myös Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavan aluerajausta niin, että osayleiskaava-alueeseen on liitetty Hitån alue (ennen osa Sibbesborgin osayleis- kaavaa) sekä Vainuddenin niemi (osa Saariston ja rannikon osayleiskaavaa). Uuden rajauksen mukainen alue muodostaa luontevan ja toiminnallisen kokonaisuuden Sipoonlahden länsipuolella ja Porvoonväylän eteläpuolella


  Elinvoimaiset kylät ovat tärkeä osa sipoolaista identiteettiä. Sipoon kyläalueiden kehittämisestä huolehditaan osaltaan kyläalueiden osayleiskaavoituksella. Kaavoitusohjelmakaudella 2021-2025 pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan valmiiksi Pohjois-Paippisten sekä Gumbostrand-Västerskog-Hitån osayleiskaavatyöt.