GVBF TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 7.12.2022 

 Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Yhdistyksen nimi: Gumbostrand- Västerskog kyläyhdistys

Pj:  Mikael Therman 

Osoite: Gumbontie 222, 01150 Söderkulla

Sähköposti: gvbf.info@gmail.com

Rekisterin nimi

GVBF ry:n asiakasrekisteri

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Jäsenyyden ja asiakkaan tilausten hoitaminen

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Jäsenen/ Asiakkaan nimi ja yhteystiedot

  Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

  Tietoja säilytetään asiakkuuden ajan ja 3 kuukautta asiakkuuden päättymisen jälkeen.

  Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

  Asiakkailta suoraan

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei asiasta ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

  Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

  Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

  Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

  Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

  Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.


  Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.