Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen rf åsikt och utlåtande

08.02.2022

Referens: UUDELY/13330/2021

Grundtanken att utnyttja spillvärmen från Sköldviks industriområde är god men vi ställer oss kritiskt till sättet Helen planerar överföra spillvärmen från Sköldvik till Helsingfors. Våra argument är följande:Åsikt och utlåtande gällande miljökonsekvensbedömning för Helen Ab:s projekt för utnyttjandet av spillvärme från Sköldviks industriområde i fjärrvärmeproduktionen i Huvudstadsregionen. 

Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen rf utrycker som sin åsikt följande:

Grundtanken att utnyttja spillvärmen från Sköldviks industriområde är god men vi ställer oss kritiskt till sättet Helen planerar överföra spillvärmen från Sköldvik till Helsingfors. Våra argument är följande:

- De presenterade lösningarna gynnar företagen i Sköldviks industriområdet och Helen men inte Sibbo som belastas av den planerade rördragningen. Rörledningarna, dragna på ytan eller i tunnel, kommer att begränsa den framtida utvecklingen av Södra Sibbo för all framtid och projektets samtliga presenterade rördragningar berör byföreningens område.

- Att södra Sibbo och byaföreningens område ännu idag är ett relativt glest bebyggt område kan inte användas som ett argument för att området lämpar sig för en rörledning som nu presenteras av Helen. Kommunens och byföreningens målsättning har varit att varsamt utveckla området för att uppnå både kommunens och bybornas målsättningar. Byaföreningen har under en längre tid fört en produktiv dialog med Sibbo kommun med ömsesidig målsättning för områdets utveckling. MKB bör beakta skadan Helen projektet har på invånarna i området då framtida utveckling av området nu kommer att begränsas och vårt arbete med kommunen går till spillo.

- Trots att MBK programmet möjligtvis inte beaktar projektets negativa effekt på fastigheternas värde, känner vi oss tvungna att även lyfta fram denna aspekt med önskan om utredning.

- Vi anser det ohållbart att en dellösning till Helens strävanden att kunna producera fjärrvärme mer miljövänligt baserar sig på spillvärme som uppstår vid förädling av fossila bränslen i Sköldvik. Då denna lösning inte är hållbar på långsikt (fossila bränslen) anser vi att energitransportlösningen bör motsvara spillvärmeproduktionens temporära natur. Alternativ bör alltså utredas där transporten inte lämnar bestående spår i Sibbo.

- Vi anser att de i MKB förfarandet varande alternativen VE01-07 inte kan vara de enda alternativen att överföra energi från Sköldvik till Helsingfors och därmed kräver vi att även andra alternativ utreds och beaktas. Som exempel:

- Helsingfors stad genomförde en idé tävling (Helsinki Energy Challenge) var en av finalisterna "Use it or loose it" föreslog att spillvärmen skulle transporteras med tankers. Hamninfrastrukturen existerar redan i både Sköldvik och Nordsjö. Även spillvärme från kärnkraftverk belägna vid havet kunde utnyttjas. Ifall Sköldvik i framtiden inte mer skulle alstra spillvärme skulle detta alternativ enkelt kunna avslutas utan belastning på miljön och markområden.

- Transportera energin längs havsbotten från Sköldvik till Nordsjö. Alternativet begränsar inte den framtida utvecklingen av södra Sibbo, det finns djupa farleder hela vägen och det finns tekniskt kunnande (know-how) genom det redan förverkligade projektet Nord Stream.

- Vi anser att Helen bör producera huvudstadsregionens fjärrvärme inom Helsingfors område utan att belasta närliggande områden. Vi anser det ohållbart att Sibbos utveckling begränsas av Helen och Helsingfors värmeproduktionslösningar.

- Projektet är avsett att bidra till Helsingfors strävan efter koldioxidneutralitet. Genomförandet och driften av spillvärmeledningen kommer dock att leda till stora koldioxidutsläpp. Vi förväntar oss att projektets totala koldioxidbalans beaktas som en hel del av MKB-förfarandet.

- Vi anser att området byaföreningen representerar inte är lämpat för ett så omfattande byggarbete som detta projekt medför. Stora delar av naturen på området har bevarats orörd med avsikt och konstaterats värdefull med ett mångfacetterat djur och växt bestånd. Området är uppbyggt i små byasamhällen var infrastrukturen inte klarar av transporten och bearbetningen av schaktmassorna från ett eventuellt tunnelarbete. Byggprojektet riskerar skada områdets sköra natur (flora&fauna), träsk, sjöar och bäckar utom möjlighet till återställande.

- Av de presenterade alternativen anser Byföreningen att VE0 är det logiska valet då vi analyserar projektet ur vår egen synvinkel. "VE0-vaihtoehto, joka on hankkeen toteuttamatta jättäminen. Nollavaihtoehdossa hankkeen toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia verrataan tilanteeseen, jossa lämpöpumppulaitosta ja lämmönsiirtolinjausta ei toteuteta ja kaikki alueet jäävät nykyiseen tilaansa. Kaukolämpöä tuotetaan muilla keinoin, joiden tuotanto ei perustu kivihiilen polttoon."

- Byaföreningen anser att rördragningarna, även i tunnel, hämmar utvecklingen av området i framtiden. I materialet används formuleringen "Rakentamistoimenpiteitä suojavyöhykkeen kohdalla tulee jatkossa välttää" gällande byggande ovanför tunnelområdet. Denna formulering berör byaföreningens område i alternativen VE1, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7 och till en del även VE2. Då dessa alternativ med stor sannolikhet kommer att begränsa områdets framtida utveckling kan vi inte acceptera någon av dessa. Detta leder till att det enda av de nu presenterade alternativen vi kunde stöda, förutsatt att vi måste välja ett, är ett modifierat alternativ VE2 så att dragningen på Sibbos område går längs med Borgåleden. VE2 bör även ändras så att alternativet i sin helhet dras i tunnel genom Sibbo.

Gumbostrand 8.2.2022

Styrelsen för Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen rf