”Time Out”

16.04.2024

Nu behövs time out!

Arbetet på att förnya Sibbos generalplan har påbörjats och delgeneralplanen G 27 för sydvästra Sibbo går framåt.

Samtidigt är en helhetsförnyelse av markanvändningslagen under arbete i miljöministeriet och arbetsgruppen skall komma med sitt betänkande senast den 30.9.2024. Här kommer att ingå stadganden om rätt för markägarna att initiativ till uppgörandet av general- och detaljplaner dvs uppgöra förslag till detaljplaner. I lagen skall också ingå bestämmelser om sk partnerskapsbaserad planering i samarbete mellan markägare och kommunen. Också stadgandena om kommunens skyldighet att bygga och underhålla gator och andra allmänna områden skall revideras. Detta kommer troligtvis att göra det enklare och smidigare att uppgöra och genomföra planer för områden där kommunen inte innehar större markområden.

Det förefaller uppenbart att vi skulle göra klokast i att åtminstone beträffande G 27 hålla en paus till dess den nya markanvändningslagen är känd.

Gumbostrand den 10 april 2024​​

Gustav Tallqvist

Vi publicerar artiklar av bybor om byutveckling. De åsikter som uttrycks är författarens egna. Texter fungerar som bas för diskussion och förhoppningsvis inspirerar till vidare diskussion. Om du vill att din text ska publiceras, vänligen skicka ett meddelande till byföreningens styrelse via kontaktformuläret.